notification-settings-screenshot-3

Screenshot displaying the selection dropdown menu